Loại văn bản Chương trình

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
312/TB-Ctr-UBND 11/10/2021 Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
306/CTr-UBND 07/10/2021 Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
145/CTr-UBND 30/07/2018 Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh
99/CTr-UBND 28/05/2018 Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
100/CTr-UBND 28/05/2018 Chương trình hành động Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
7625/UBND-GT 19/10/2017 V/v kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu “Xe quá tải tung hoành trên tuyến tránh Thành phố Huế ”
94/CTr-UBND 29/04/2017 Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh
72/CTr-UBND 03/04/2017 V/v chương trình công tác tháng 4/2017 của UBND tỉnh
42/CTr-UBND 02/03/2017 Chương trình công tác tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh
17/CTr-UBND 08/02/2017 Triển khai thực hiện Nghị nquyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và các Nghị quyết HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2017.
172/CTr-UBND 30/11/2016 Chương trình công tác tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh
156/CTr-UBND 31/10/2016 Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh
62/BATGT 29/07/2016 Thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước "giai đoạn 2016 - 2020.
104/CTr-UBND 01/07/2016 Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh.
57/CTr-UBND 22/04/2016 Chương trình phát triển thị trường sảm phẩm đặc sản Huế giai đoạn 2016-2020.
105/CTr-UBND 30/09/2015 Chương trình công tác tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh
95/CTr-UBND 31/08/2015 Chương trình công tác tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh
75/CTr-UBND 26/06/2015 Chương trình công tác tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh
62/CTr-UBND 01/06/2015 Chương trình công tác tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh
24/CTr-UBND 05/03/2015 Chương trình công tác tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh
08/CTr-UBND 14/01/2015 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020
124/CTr-UBND 04/12/2014 Chương trình công tác tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh
112/CTr-UBND 30/10/2014 Chương trình công tác tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh
101/CTr-UBND 03/10/2014 Chương trình công tác tháng 10 năm 2014
54/CTr-UBND 29/04/2014 Chương trình công tác tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh
39/CTr-UBND 03/04/2014 Chương trình công tác tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh
27/CTr-UBND 03/03/2014 Chương trình công tác tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh
07/CTr-UBND 11/01/2013 Chương trình công tác tháng 01 và tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh
21/CTr-UBND 16/03/2011 Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
5/CTr-UBND 10/01/2011 Chương trình công tác tháng 01/2011 của UBND tỉnh
Tổng cộng50
|< < 1 2 > >|
Hiển thị