Tổng cộng: 2 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Quy định nội dung và mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
4 Nghị quyết Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
5 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 0 góp ý
6 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
7 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
8 Ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 0 góp ý
9 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
10 Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Tổng cộng: 164 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị