STT Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý
Không có dữ liệu
Tổng cộng: 0 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Lấy ý kiến nhân dân về Thiết kế đô thị các trục đường Lê Lợi, Hùng Vương, Nguyễn Huệ 0 góp ý
2 Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Quy định về thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt động QLDA của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
4 Kế hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
5 Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế 0 góp ý
6 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 4 góp ý
7 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
8 Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp thay thế Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh 0 góp ý
9 Nghị quyết Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
10 Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
Không có dữ liệu
Tổng cộng: 67 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị