Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
6/01/2022 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
13/01/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thanh Bình Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
27/01/2022 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
10/02/2022 Phó Chủ tịch - Hoàng Hải Minh Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
24/02/2022 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
10/03/2022 Phó Chủ tịch - Phan Quý Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
24/03/2022 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
14/04/2022 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
28/04/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thanh Bình Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
12/05/2022 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
26/05/2022 Phó Chủ tịch - Hoàng Hải Minh Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
9/06/2022 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
23/06/2022 Phó Chủ tịch - Phan Quý Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Xuất file