Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/01/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
25/02/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
18/03/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/04/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/05/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
17/06/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Xuất file