Văn bản do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2020/TT-BNV 21/07/2020 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
02/2020/TT-BNV 14/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
11/2019/TT-BNV 30/09/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
10/2019/TT-BNV 02/08/2019 Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
08/2019/TT-BNV 10/06/2019 Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
470/QĐ-BNV 05/06/2019 Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài
07/2019/TT-BNV 01/06/2019 Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
03/2019/TT-BNV 04/05/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
319/QĐ-BNV 18/04/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ
01/2019/TT-BNV 24/02/2019 V.v quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản tài liệu điện tử
02/2019/TT-BNV 24/02/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
14/2018/TT-BNV 03/12/2018 V.v sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
13/2018/TT-BNV 19/10/2018 V.v sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc...
12/2018/TT-BNV 09/10/2018 V.v Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
11/2018/TT-BNV 14/09/2018 V.v ban hành Bộ tiêu chí thống kê về thanh niên VN
10/2018/TT-BNV 13/09/2018 V.v quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
09/2018/TT-BNV 13/09/2018 V.v quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường
08/2018/TT-BNV 28/06/2018 V.v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ 130-CP ngày 20/6/1975
07/2018/TT-BNV 15/06/2018 V.v quy định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
06/2018/TT-BNV 31/05/2018 V.v hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng, hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, NN, tổ chức chính trị-xã hội và hội
05/2018/TT-BNV 09/05/2018 V.v quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành TTTT
04/2018/TT-BNV 27/03/2018 V/v hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách KT của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực KT nhà nước
46/QĐ-BNV 16/01/2018 V/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ...
01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC
02/2018/TT-BNV 08/01/2018 Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT
10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng CB, CCVC
09/2017/TT-BNV 29/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Tổng cộng100
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị