Văn bản do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2022/TT-BNV 31/12/2022 Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
09/2022/TT-BNV 16/12/2022 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
08/2022/TT-BNV 19/09/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
07/2021/TT-BNV 31/12/2021 Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
06/2021/TT-BNV 01/11/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
05/2021/TT-BNV 12/08/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
03/2021/TT-BNV 29/06/2021 Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
02/2021/TT-BNV 11/06/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
01/2021/TT-BNV 11/01/2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
06/2020/TT-BNV 02/12/2020 Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
04/2020/TT-BNV 13/10/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
03/2020/TT-BNV 21/07/2020 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
02/2020/TT-BNV 14/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
11/2019/TT-BNV 30/09/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
10/2019/TT-BNV 02/08/2019 Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
08/2019/TT-BNV 10/06/2019 Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
470/QĐ-BNV 05/06/2019 Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài
07/2019/TT-BNV 01/06/2019 Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
03/2019/TT-BNV 04/05/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
319/QĐ-BNV 18/04/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ
01/2019/TT-BNV 24/02/2019 V.v quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản tài liệu điện tử
02/2019/TT-BNV 24/02/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
14/2018/TT-BNV 03/12/2018 V.v sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
13/2018/TT-BNV 19/10/2018 V.v sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc...
12/2018/TT-BNV 09/10/2018 V.v Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
11/2018/TT-BNV 14/09/2018 V.v ban hành Bộ tiêu chí thống kê về thanh niên VN
10/2018/TT-BNV 13/09/2018 V.v quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
09/2018/TT-BNV 13/09/2018 V.v quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường
Tổng cộng111
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị