Văn bản do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2020/TT-BTP 28/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự
06/2020/TT-BTP 17/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
04/2020/TT-BTP 28/05/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
02/2020/TT-BTP 08/04/2020 Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch
01/2020/TT-BTP 03/03/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
12/2019/TT-BTP 31/12/2019 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
1379/QĐ-BTP 17/06/2019 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể hóa đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019
02/2019/TT-BTP 15/03/2019 Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
02/2019/TT-BTP 15/03/2019 V.v quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
01/2019/TT-BTP 17/01/2019 V.v hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
14/2018/TT-BTP 23/10/2018 V.v ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
13/2018/TT-BTP 26/09/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
12/2018/TT-BTP 28/08/2018 V.v hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
11/2018/TT-BTP 30/07/2018 V.v bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng BTP ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường NN
09/2018/TT-BTP 21/06/2018 V.v quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
05/2018/TT-BTP 07/06/2018 V.v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành TP
06/2018/TT-BTP 07/06/2018 V.v quy định xét tặng KN chương vì sự nghiệp Tư pháp
04/2018/TT/BTP 29/05/2018 V.v ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường NN
1449/VBHN-BTP 02/05/2018 V.v hướng dẫn thi hành NĐ 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch VN
03/2018/TT-BTP 10/03/2018 V.v quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
02/2018/TT-BTP 26/02/2018 Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại
08/2017/TT-BTP 15/11/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
06/2017/TT-BTP 16/05/2017 V/v quy định về chương trình khung khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá TS
05/2017/TT-BTP 20/04/2017 V.V sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng BTP hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
13/2016/TT-BTP 30/12/2016 V.v quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
1856/QĐ-BTP 01/09/2016 V/V ban hành kế hoạch triển khai thi hành NĐ 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, QĐ của Tòa Án
10/2016/TT-BTP 22/07/2016 V/V quy định về báo cáo viên PL tuyên truyền viên pháp luật
13/2015/TT-BTP 29/09/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
11/2015/TT-BTP 01/09/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp
Tổng cộng84
|< < 1 2 3 > >|
Hiển thị