Văn bản do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2021/TT-BTP 14/10/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
05/2021/TT-BTP 24/06/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
04/2021/TT-BTP 21/06/2021 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
03/2021/TT-BTP 25/05/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
02/2021/TT-BTP 25/05/2021 Về việc hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý
01/2021/TT-BTP 03/02/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng
11/2020/TT-BTP 31/12/2020 Quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp
09/2020/TT-BTP 28/12/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tự pháp ban hành
10/2020/TT-BTP 28/12/2020 Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
08/2020/TT-BTP 28/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự
07/2020/TT-BTP 21/12/2020 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
06/2020/TT-BTP 17/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
05/2020/TT-BTP 28/08/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
04/2020/TT-BTP 28/05/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
03/2020/TT-BTP 28/04/2020 Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý
02/2020/TT-BTP 08/04/2020 Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch
01/2020/TT-BTP 03/03/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
12/2019/TT-BTP 31/12/2019 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
1379/QĐ-BTP 17/06/2019 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể hóa đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019
02/2019/TT-BTP 15/03/2019 Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
02/2019/TT-BTP 15/03/2019 V.v quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
01/2019/TT-BTP 17/01/2019 V.v hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
14/2018/TT-BTP 23/10/2018 V.v ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
13/2018/TT-BTP 26/09/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
12/2018/TT-BTP 28/08/2018 V.v hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
11/2018/TT-BTP 30/07/2018 V.v bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng BTP ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường NN
09/2018/TT-BTP 21/06/2018 V.v quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
05/2018/TT-BTP 07/06/2018 V.v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành TP
06/2018/TT-BTP 07/06/2018 V.v quy định xét tặng KN chương vì sự nghiệp Tư pháp
04/2018/TT/BTP 29/05/2018 V.v ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường NN
Tổng cộng96
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị