VĂN BẢN TRONG TUẦN

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thủ tướng Chính phủ
02/2021/QĐ-TTg 21/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
UBND tỉnh
141/QĐ-UBND 19/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020 cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong
136/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh (ngành y tế)
116/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Bưu Điện tỉnh 2020)
117/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen Viettravel)
133/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 cho Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
103/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen đối ngoại y tế Đại học y dược)
100/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020 cho Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
13/KH-UBND 14/01/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
95/QĐ-UBND 14/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12/KH-UBND 14/01/2021 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021
86/QĐ-UBND 13/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
11/KH-UBND 13/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
82/QĐ-UBND 13/01/2021 Về việc kiện toàn Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế
90/QĐ-UBND 13/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020 cho Sở Tài nguyên và Môi trường
77/QĐ-UBND 12/01/2021 Công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp xã Loại I đối với xã Quảng Phước thuộc huyện Quảng Điền.
76/QĐ-UBND 12/01/2021 Công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp xã Loại I đối với xã Phú Gia thuộc huyện Phú Vang.
66/QĐ-UBND 12/01/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Ngân hàng Vietin phía nam Thừa Thiên Huế)
59/QĐ-UBND 11/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020 cho Sở Tài chính
60/QĐ-UBND 11/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý Khai thác Công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế
58/QĐ-UBND 11/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
61/QĐ-UBND 11/01/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Hội bảo trợ người khuyết tật)
62/QĐ-UBND 11/01/2021 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020 cho huyện Quảng Điền
09/KH-UBND 11/01/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Chính phủ
03/2021/NĐ-CP 15/01/2021 Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới