Văn bản do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2022/TT-BXD 26/09/2022 Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
16/2021/TT-BXD 20/12/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
14/2021/TT-BXD 08/09/2021 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
10/2021/TT-BXD 25/08/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
08/2021/TT-BXD 02/08/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
06/2021/TT-BXD 30/06/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
07/2021/TT-BXD 30/06/2021 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
05/2021/TT-BXD 30/06/2021 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
04/2021/TT-BXD 30/06/2021 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
03/2020/TT-BXD 28/07/2020 Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
02/2020/TT-BXD 20/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
01/2020/TT-BXD 06/04/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
03/2019/TT-BXD 30/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
69/QĐ-BXD 30/01/2019 V.v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vưc quản lý NN
70/QĐ-BXD 30/01/2019 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
14/2018/TT-BXD 28/12/2018 V.v hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng
13/2018/TT-BXD 27/12/2018 V.v hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
11/2018/TT-BXD 26/12/2018 V.v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu ngầm điện
12/2018/TT-BXD 26/12/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô
10/2018/TT-BXD 26/12/2018 Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD
09/2018/TT-BXD 15/11/2018 V.v ban hành quy trình kiểm định kỳ thuật an toàn đối với máy khoán, máp ép cọc, đóng cọc...
08/2018/TT-BXD 05/10/2018 Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
07/2018/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành XD
07/2018/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành XD
06/2018/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
05/2018/TT-BXD 29/06/2018 V.v hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
04/2018/TT-BXD 20/05/2018 V.v ban hành quy chuẩn KT quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
03/2018/TT-BXD 24/04/2018 V.v quy định chi tiết một số điều của NĐ 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ
02/2018/TT-BXD 06/02/2018 V.v quy định về BVMT trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác BVMT ngành xây dựng
20/QĐ-BXD 15/01/2018 V/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017
Tổng cộng154
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị