Các văn bản liên quan đến giá đất

STT Số - Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 39/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) 05/07/2021
2 67/2020/QĐ-UBND Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2021 và thay thế Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) 25/12/2020
3 49/2020/QĐ-UBND Bổ sung một số điều tại Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 11/09/2020
4 48/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 3 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 27/08/2020
5 497/UBND-NĐ Đính chính Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh 20/01/2020
6 04/2020/QĐ-UBND Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực kể từ ngày 20/1/2020 và được áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020) 10/01/2020
7 80/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) 21/12/2019
8 19/2019/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019) 05/04/2019
9 16/2018/QĐ-UBND Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2018 và được áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018) 07/03/2018
10 53/2017/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh 27/07/2017
Tổng cộng19   Đầu tiên Trước 1 2 Tiếp Cuối