Các văn bản liên quan đến giá đất

STT Số - Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 497/UBND-NĐ Đính chính Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh 20/01/2020
2 04/2020/QĐ-UBND Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực kể từ ngày 20/1/2020 và được áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020) 10/01/2020
3 80/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) 21/12/2019
4 19/2019/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019) 05/04/2019
5 16/2018/QĐ-UBND Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2018 và được áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018) 07/03/2018
6 53/2017/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh 27/07/2017
7 10/2017/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 21/02/2017
8 37/2016/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới của Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh 01/06/2016
9 10/2016/QĐ-UBND Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 29/01/2016
10 09/2015/QĐ-UBND Về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 25/02/2015
Tổng cộng15   Đầu tiên Trước 1 2 Tiếp Cuối