Văn bản do Bộ TN và MT ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/2019/TT-BTNMT 31/10/2019 Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất
15/2019/TT-BTNMT 11/09/2019 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
14/2019/TT-BTNMT 16/08/2019 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
13/2019/TT-BTNMT 07/08/2019 Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
12/2019/TT-BTNMT 05/08/2019 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
07/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
08/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằngảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
09/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
245/QĐ-BTNMT 30/01/2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường kỳ 2014-2018
35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 V.v quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
34/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 V.v Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất
32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 V.v quy định thu thập thông tin, dữ liệu TNMT phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
31/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 V.v Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
25/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 V.v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
27/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 V.v quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
22/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
24/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 V.v quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
20/2018/TT-BTNMT 08/11/2018 V.v Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
18/2018/TT-BTNMT 31/10/2018 V.v quy định về hợp đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực TNMT
17/2018/TT-BTNMT 31/10/2018 Về việc quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia...
15/2018/TT-BTNMT 25/10/2018 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất
13/2018/TT-BTNBMT 18/10/2018 V.v quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
14/2018/TT-BTNMT 18/10/2018 Về việc quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 V.v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 V.v sửa đổi, bổ sung một số quy định về TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý NN của BTNMT
01/2018/TT-BTNMT 07/02/2018 Ban hành quy định định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
235/QĐ-BTNMT 23/01/2018 V/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT đến ngày 23/01/2018
65/2017/TT-BTNMT 22/01/2018 Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
76/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
75/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất
Tổng cộng219
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị