Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2163)
Kinh tế - Xã hội (973)
Quy hoạch - Xây dựng (1638)
Đất đai - Nhà ở - Đô thị (4067)
Hành chính - Tổ chức (5178)
Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1802)
Thi đua - Khen thưởng (282)
Giáo dục - Đào tạo (1356)
Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1906)
Xử phạt vi phạm hành chính (172)
Chế độ - Chính sách - Tiền lương (623)
Chọn lĩnh vực khác:
Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3130/QĐ-UBND 30/11/2021 Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
3128 /QĐ-UBND 30/11/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
3129 /QĐ-UBND 30/11/2021 Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
71 /2021/QĐ-UBND 26/11/2021 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3093/QĐ-UBND 26/11/2021 Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất xen ghép tại thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn Thu hồi diện tích 1.529,4 m2
3071/QĐ-UBND 26/11/2021 Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp ứng dụng vào ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh Hue-S
3092/QĐ-UBND 26/11/2021 Về việc thu hồi đất của của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế tại xã Phong An, huyện Phong Điền và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền quản lý
103/2021/NĐ-CP 26/11/2021 Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
73/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 Ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3095/QĐ-UBND 26/11/2021 Xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần dệt may Thiên An Phát
72/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3070/QĐ-UBND 26/11/2021 Về việc điều chỉnh một số nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh
72/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3094 /QĐ-UBND 26/11/2021 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc
3062/QĐ-UBND 25/11/2021 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Thủy
3061/QĐ-UBND 25/11/2021 về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Nâng cao văn hóa đọc thông qua chương trình tủ sách cộng đồng, đường sách”
3058/QĐ-XPVPHC 25/11/2021 Xử phạt vi phạm hành chính (Hộ Kinh doanh Trần Quốc Khánh)
3063/QĐ-UBND 25/11/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cập nhập, sửa đổi nội dung trong Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
3061/QĐ-UBND 25/11/2021 Về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Nâng cao văn hóa đọc thông qua chương trình tủ sách cộng đồng, đường sách”
3062 /QĐ-UBND 25/11/2021 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Thủy
70/2021/QĐ-UBND 24/11/2021 Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc động xuất bản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
35/2021/QĐ-TTg 24/11/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy pham pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
69/2021/QĐ-UBND 24/11/2021 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế
11256/UBND-Vh 24/11/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch vụ bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022
69/2021/QĐ-UBND 24/11/2021 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế
3057/QĐ-UBND 24/11/2021 Xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Hiển
3052/QĐ- 23/11/2021 Về việc công nhận xếp lại hạng các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế
3031/QĐ-UBND 22/11/2021 Về việc thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
68/2021/QĐ-UBND 22/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
68/2021/QĐ-UBND 22/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng38761
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị