Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Thủ tục hành chính thuộc đơn vị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (320 thủ tục)
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) 5 ngày 3
2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 07 ngày 3
3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội 07 ngày 3
4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 07 ngày 3
5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh 07 ngày 3
6. Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ 05 3
7. Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý 07 ngày 3
8. Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) 07 ngày 3
9. Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh) 5 ngày 3
10. Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 07 ngày 3
11. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) 05 ngày 3
12. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 5 ngày 3
13. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 05 ngày 3
14. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 5 ngày 3
15. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 5 ngày 3
16. Giải thể công ty TNHH một thành viên 07 ngày 3
17. Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý 07 ngày 3
18. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản 07 ngày 3
19. Phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật 07 ngày 3
20. Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật 07 ngày 3
21. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản 07 ngày 3
22. Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 5 ngày 3
23. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 5 ngày làm việc 3
24. Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 5 ngày làm việc 3
25. Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản 07 ngày 3
26. Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên 01 3
27. Thẩm định chủ trương đầu tư dự án 07 ngày 3
28. Thẩm định chủ trương đầu tư dự án 5 ngày 3
29. Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển 07 ngày 3
30. Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư 07 ngày 3
31. Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 07 ngày 3
32. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 ngày 3
33. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình 07 ngày 3
34. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư 3
35. Thẩm định thiết kế thi công và dự toán 5 ngày 3
36. Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án 07 ngày 3
37. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 07 ngày 3
38. Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập 5 ngày 3
39. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 07 ngày 3
40. Tiếp nhận dự án nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 5 ngày 3
41. Tiếp nhận dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 5 ngày 3
42. Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toán 5 ngày 3
43. Trình phê duyệt dự án 5 ngày 3
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 07 ngày làm việc 3
2. Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 07 ngày làm việc 3
3. Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn 05 ngày làm việc 3
4. Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên... 04 ngày làm việc 3
5. Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp) 07 ngày làm việc 3
6. Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp) 07 ngày làm việc 3
7. Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 07 ngày làm việc 3
8. Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 07 ngày làm việc 3
9. Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 05 ngày làm việc 3
10. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài 07 ngày làm việc 3
11. Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh 02 ngày làm việc 3
12. Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 07 ngày làm việc 3
13. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia 05 ngày làm việc 3
14. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 07 ngày làm việc 3
15. Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh 05 ngày làm việc 3
16. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm... 05 ngày làm việc 3
17. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 07 ngày làm việc 3
18. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 07 ngày làm việc 3
19. Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề 05 ngày làm việc 3
20. Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh 04 ngày làm việc 3
21. Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh 05 ngày làm việc 3
22. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 03 ngày làm việc 3
23. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 03 ngày làm việc 3
24. Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) 05 ngày làm việc 3
25. Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 07 ngày làm việc 3
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1. Công nhận huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 07 ngày làm việc 3
2. Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện 05 ngày làm việc 3
3. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 05 ngày làm việc 3
4. Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia 07 ngày làm việc 3
5. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia 07 ngày làm việc 3
6. Công nhận trường Trung học phổ thông (THPT) đạt chuẩn quốc gia 07 ngày làm việc 3
7. Công nhận trường Trung học sơ sở đạt chuẩn quốc gia 07 ngày làm việc 3
8. Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) 05 ngày làm việc 3
9. Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) 05 ngày làm việc 3
10. Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) 05 ngày làm việc 3
11. Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học) 05 ngày làm việc 3
12. Giải thể trường trung học phổ thông chuyên 05 ngày làm việc 3
13. Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 05 ngày làm việc 3
14. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 07 ngày làm việc 3
15. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên 07 ngày làm việc 3
16. Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 05 ngày làm việc 3
17. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú 07 ngày làm việc 3
18. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm 07 ngày làm việc 3
19. Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục 07 ngày làm việc 3
20. Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 07 ngày làm việc 3
21. Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục 07 ngày làm việc 3
22. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục 07 ngày làm việc 3
23. Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục 07 ngày làm việc 3
24. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục 07 ngày làm việc 3
25. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 07 ngày làm việc 3
26. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục 07 ngày làm việc 3
27. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục không vì lợi nhuận 07 ngày làm việc 3
28. Thành lập, cho phép trung tâm tin học, ngoại ngữ 05 ngày làm việc 3
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 07 ngày làm việc 3
2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 07 ngày làm việc 3
3. Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương 03 ngày làm việc 3
4. Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 03 ngày làm việc 3
5. Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 03 ngày làm việc 3
6. Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập 07 ngày làm việc 3
7. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp 03 ngày làm việc 3
8. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 05 ngày làm việc 3
9. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội 07 ngày làm việc 3
10. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương 05 ngày làm việc 3
11. Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 03 ngày làm việc 3
12. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 03 ngày làm việc 3
13. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 05 ngày làm việc 3
14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 07 ngày làm việc 3
15. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 05 ngày làm việc 3
16. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 05 ngày làm việc 3
17. Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu 03 ngày làm việc 3
18. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích 07 ngày làm việc 3
19. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật 07 ngày làm việc 3
20. Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 05 ngày làm việc 3
21. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 07 ngày làm việc 3
22. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 05 ngày làm việc 3
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1. Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện 3 ngày 3
2. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập) 5 ngày 3
3. Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ) 5 ngày 3
4. Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh 7 ngày 3
5. Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh 7 ngày 3
6. Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo 5 ngày 3
7. Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở 5 ngày 3
8. Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh 7 ngày 3
9. Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 27,28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP 5 ngày 3
10. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam 7 ngày 3
11. Đăng ký việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 19 hoặc khoản... 5 ngày 3
12. Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh 5 ngày 3
13. Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện 5 ngày 3
14. Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh 5 ngày 3
15. Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh 5 ngày 3
16. Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh 5 ngày 3
17. Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh 5 ngày 3
18. Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh 5 ngày l 3
19. Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh 5 ngày 3
20. Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân 5 ngày 3
21. Khen thưởng đối ngoại 5 ngày 3
22. Khen thưởng đột xuất 5 ngày 3
23. Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh) 5 ngày 3
24. Khen thưởng theo chuyên đề 5 ngày 3
25. Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo 5 ngày 3
26. Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện 3 ngày 3
27. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh 5 ngày 3
28. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh 5 ngày 3
29. Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh 5 ngày 3
30. Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc 7 ngày 3
31. Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh 2 ngày 3
32. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện 5 ngày 3
33. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) 05 ngày làm việc 3
34. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP 5 ngày 3
35. Thủ tục cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diện 5 ngày 3
36. Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện 05 ngày làm việc 3
37. Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 5 ngày 3
38. Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 5 ngày 3
39. Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 5 ngày 3
40. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh 5 ngày 3
41. Thủ tục thi nâng ngạch công chức 5 ngày 3
42. Thủ tục tuyển dụng công chức 07 ngày làm việc 3
43. Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh 7 ngày 3
44. Thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý 5 ngày 3
45. Tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo 5 ngày 3
46. Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo 3 ngày 3
47. Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh 5 ngày 3
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1. Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp 7 ngày 3
2. Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp 5 ngày 3
3. Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp 7 ngày 3
4. Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập 5 ngày 3
5. Chuyển nhượng Văn phòng công chứng 7 ngày 3
6. Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh) 2 ngày 3
7. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 2 ngày 3
8. Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 5 ngày 3
9. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con riêng, cháu ruột, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên 5 ngày 3
10. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em 5 ngày 3
11. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt 5 ngày 3
12. Hợp nhất Văn phòng công chứng 7 ngày 3
13. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh) 2 ngày 3
14. Nhập quốc tịch Việt Nam 7 ngày 3
15. Sáp nhập Văn phòng công chứng 7 ngày 3
16. Thành lập Hội công chứng viên 7 ngày 3
17. Thành lập Văn phòng công chứng 5 ngày 3
18. Thôi quốc tịch Việt Nam 7 ngày 3
19. Trở lại quốc tịch Việt Nam 7 ngày 3
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1. Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai... 03 ngày 3
2. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi được quy định tại khoản 1, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quyết định số... 05 ngày 3
3. Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh 05 ngày 3
4. Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh 03 ngày 3
5. Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có muc đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công... 05 ngày 3
6. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 5 ngày 3
7. Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh 07 ngày 3
8. Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức 03 ngày 3
9. Cho thuê rừng đối với tổ chức 03 ngày 3
10. Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập 03 ngày 3
11. Công nhận làng nghề 5 ngày 3
12. Công nhận làng nghề truyền thống 5 ngày 3
13. Công nhận nghề truyền thống 5 ngày 3
14. Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 05 ngày 3
15. Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 02 ngày 3
16. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 02 ngày 3
17. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 5 ngày 3
18. Giao rừng đối với các tổ chức 03 ngày 3
19. Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh) 07 ngày 3
20. Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vừng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tổn biển thuộc địa phương quản lý 07 ngày 3
21. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh... 07 ngày 3
22. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái,... 07 ngày 3
23. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi... 07 ngày 3
24. Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý) 07 ngày 3
25. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương... 07 ngày 3
26. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định... 07 ngày 3
27. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 07 ngày 3
28. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý 07 ngày 3
29. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý 07 ngày 3
30. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 07 ngày 3
31. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác 07 ngày 3
32. Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý 07 ngày 3
33. Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh 07 ngày 3
34. Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách... 5 ngày 3
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 5 ngày 3
2. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 5 ngày 3
3. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000... 5 ngày 3
4. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 ngày 3
5. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai khoáng sản thác 5 ngày 3
6. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 5 ngày 3
7. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối... 5 ngày 3
8. Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 03 ngày 3
9. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước 03 ngày 3
10. Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 03 ngày 3
11. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước 5 ngày 3
12. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 03 ngày 3
13. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 5 ngày 3
14. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công... 5 ngày 3
15. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 5 ngày 3
16. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng... 5 ngày 3
17. Lấy ý kiến UBND cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh... 07 ngày 3
18. Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi 07 ngày 3
19. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 03 ngày 3
20. Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 5 ngày 3
21. Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 5 ngày 3
22. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 02 ngày 3
23. Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 5 ngày 3
24. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức 5 ngày 3
25. Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 5 ngày 3
26. Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 5 ngày 3
27. Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản 5 ngày 3
28. Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 5 ngày 3
29. Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất 5 ngày 3
30. Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản 5 ngày 3
31. Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 5 ngày 3
32. Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 5 ngày 3
33. Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 05 ngày 3
34. Thủ tục gia hạn sử dụng đất 5 ngày 3
35. Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 03 ngày 3
36. Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất 5 ngày 3
37. Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam... 5 ngày 3
38. Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản 5 ngày 3
39. Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước... 5 ngày 3
40. Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng... 5 ngày 3
41. Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 5 ngày 3
42. Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 5 ngày 3
43. Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản 5 ngày 3
44. Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 5 ngày 3
45. Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản 5 ngày 3
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 5 ngày 3
2. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt 07 ngày 3
3. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu... 07 ngày 3
4. Đăng ký công bố thông tin nguời giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc... 07 ngày 3
5. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị;... 07 ngày 3
6. Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận đăng ký, công bố... 03 ngày 3
7. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) 07 ngày 3
8. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) 07 ngày 3
9. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch vùng 07 ngày 3
10. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) 07 ngày 3
11. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) 5 ngày 3
12. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng 5 ngày 3
13. Thẩm định, phê duyệt Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng 5 ngày 3
14. Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 07 ngày 3
15. Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 07 ngày 3
16. Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 07 ngày 3
17. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư 07 ngày 3
18. Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP 07 ngày 3
19. Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP 07 ngày 3
20. Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 07 ngày 3
21. Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh 5 ngày 3