Văn bản do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/QĐ-UBDT 10/01/2019 V.v hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo QĐ 582/QĐ-TTg
02/QĐ-UBDT 02/01/2019 V.v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý NN năm 2018
02/2018/TT-UBDT 05/11/2018 V.v quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
02/2017/TT-UBDT 22/05/2017 V/V hướng dẫn thực hiện QĐ 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTgCP phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
01/2017/TT-UBDT 10/05/2017 V/V quy định chi tiết thực hiện DA2 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
01/2016/TT-UBDT 12/10/2016 V.V quy định về quản lý nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc
03/2015/TT-UBDT 15/12/2015 V/V quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
02/2015/TT-UBDT 30/11/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc
01/2015/TT-UBDT 23/07/2015 Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
03/2013/TT-UBDT 28/10/2013 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015
01/2011/TT-UBDT 15/07/2011 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc
01/2008/QĐ-UBDT 11/01/2008 Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II
06/2007/TT-UBDT 20/09/2007 Hướng dẫn thực hiện mức Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý, để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg
Tổng cộng13
Hiển thị