Văn bản do Bộ LĐ, TB và XH ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2021/TT-BLĐTBXH 03/06/2021 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
20/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Thông tư quy định cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
22/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
24/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
19/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
08/2020/TT-BLĐTBXH 15/10/2020 Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
07/2020/TT-BLĐTBXH 12/10/2020 Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
05/2020/TT-BLĐTBXH 16/08/2020 Quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện
03/2020/TT-BLĐTBXH 25/02/2020 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại NĐ số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của chính phủ sửa đổi, bổ sung NĐ số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi Người có công
02/2020/TT-BLĐTBXH 14/02/2020 HD quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
01/2020/TT-BLĐTBXH 10/02/2020 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP
17/2019/TT-BLĐTBXH 06/11/2019 Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
15/2019/TT-BLĐTBXH 18/09/2019 Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
13/2019/TT-BLĐTBXH 16/09/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa
14/2019/TT-BLĐTBXH 16/09/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn
12/2019/TT-BLĐTBXH 12/08/2019 Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
11/2019/TT-BLĐTBXH 17/07/2019 Quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo
11/2019/TT-LĐTBXH 17/07/2019 Quy định về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo
09/2019/TT-BLĐTBXH 24/05/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
08/2019/TT-BLĐTBXH 08/03/2019 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
07/2019/TT-BLĐTBXH 07/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
04/2019/TT-BLĐTBXH 21/01/2019 V.v hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Qũy bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa
02/2019/TT-BLĐTBXH 08/01/2019 V.v sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014
01/2019/TT-BLĐTBXH 02/01/2019 V.v quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
38/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
36/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 V.v hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của TE trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản QPPL...
33/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
32/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tổng cộng249
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị