Văn bản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
26/2022/TT-BLĐTBXH 12/12/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội
24/2022/TT-BLĐTBXH 30/11/2022 Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại
23/2022/TT-BLĐTBXH 25/11/2022 Quy định về giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
22/2022/TT-BLĐTBXH 31/10/2022 Quy định về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm
17/2022/TT-BLĐTBXH 06/09/2022 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
16/2022/TT-BLĐTBXH 06/09/2022 Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
14/2022/TT-BLĐTBXH 30/08/2022 Quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
15/2022/TT-BLĐTBXH 30/08/2022 Ban hành Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng
11/2022/TT-BLĐTBXH 30/06/2022 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
13/2022/TT-BLĐTBXH 30/06/2022 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
12/2022/TT-BLĐTBXH 30/06/2022 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
10/2022/TT-BLĐTBXH 31/05/2022 Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
09/2022/TT-BLĐTBXH 25/05/2022 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
07/2022/TT-BLĐTBXH 06/05/2022 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a
06/2022/TT-BLĐTBXH 06/04/2022 Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp
05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2022 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
04/2022/TT-BLĐTBXH 30/03/2022 Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
02/2022/TT-BLĐTBXH 30/03/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo
03/2022/TT-BLĐTBXH 30/03/2022 Quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
36/2021/TT-BLĐTBXH 31/12/2021 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
34/2021/TT-BLĐTBXH 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
35/2021/TT-BLĐTBXH 30/12/2021 Quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao
28/2021/TT-BLĐTBXH 28/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
27/2021/TT-BLĐTBXH 28/12/2021 Hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành
19/2021/TT-BLĐTBXH 25/12/2021 Ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
18/2021/TT-BLĐTBXH 25/12/2021 Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng
17/2021/TT-BLĐTBXH 15/11/2021 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
14/2021/TT-BLĐTBXH 21/10/2021 Quy định về Điều lệ trường trung cấp
15/2021/TT-BLĐTBXH 21/10/2021 Quy định về Điều lệ trường cao đẳng
12/2021/TT-BLĐTBXH 30/09/2021 Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tổng cộng286
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị