Văn bản do Bộ LĐ, TB và XH ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
03/2020/TT-BLĐTBXH 25/02/2020 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại NĐ số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của chính phủ sửa đổi, bổ sung NĐ số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi Người có công
02/2020/TT-BLĐTBXH 14/02/2020 HD quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
01/2020/TT-BLĐTBXH 10/02/2020 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP
17/2019/TT-BLĐTBXH 06/11/2019 Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
15/2019/TT-BLĐTBXH 18/09/2019 Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
13/2019/TT-BLĐTBXH 16/09/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa
14/2019/TT-BLĐTBXH 16/09/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn
12/2019/TT-BLĐTBXH 12/08/2019 Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
11/2019/TT-LĐTBXH 17/07/2019 Quy định về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo
11/2019/TT-BLĐTBXH 17/07/2019 Quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo
09/2019/TT-BLĐTBXH 24/05/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
08/2019/TT-BLĐTBXH 08/03/2019 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
07/2019/TT-BLĐTBXH 07/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
04/2019/TT-BLĐTBXH 21/01/2019 V.v hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Qũy bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa
02/2019/TT-BLĐTBXH 08/01/2019 V.v sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014
01/2019/TT-BLĐTBXH 02/01/2019 V.v quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
38/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
36/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 V.v hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của TE trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản QPPL...
33/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
32/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
29/2018/TT-BLĐTBXH 25/12/2018 V.v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ khi làm việc trong không gian hạn chế
25/2018/TT-BLĐTBXH 10/12/2018 V.v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập
20/2018/TT-BLĐTBXH 26/11/2018 Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
15/2018/TT-BLĐTBXH 12/10/2018 V.v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với Thang máy gia đình
14/2018/TT-BLĐTBXH 26/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
07/2018/TT-BLĐTBXH 01/08/2018 V/v hướng dẫn xây dựng PA sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi CP hóa quy định tại NĐ 126/2017/NĐ-CP
05/2018/TT-BLĐTBXH 29/06/2018 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP
05/2018/TT-BLĐTBXH 29/06/2018 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/06/2018 V.v quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GD nghề nghiệp
Tổng cộng240
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị