Văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
21/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
19/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
18/2023/TT-BGDĐT 26/10/2023 Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
15/2023/TT-BGDĐT 09/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục
14/2023/TT-BGDĐT 17/07/2023 Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học
13/2023/TT-BGDĐT 26/06/2023 Quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
12/2023/TT-BGDĐT 15/06/2023 Bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
11/2023/TT-BGDĐT 15/06/2023 Bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
10/2023/TT-BGDĐT 28/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
09/2023/TT-BGDĐT 18/04/2023 Ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
08/2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
07/2023/TT-BGDĐT 10/04/2023 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
06/2023/TT-BGDĐT 24/03/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05/2023/TT-BGDĐT 28/02/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
04/2023/TT-BGDĐT 23/02/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
03/2023/TT-BGDĐT 06/02/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
01/2023/TT-BGDĐT 06/01/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
02/2023/TT-BGDĐT 06/01/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
19/2022/TT-BGDĐT 22/12/2022 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
17/2022/TT-BGDĐT 05/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
16/2022/TT-BGDĐT 22/11/2022 Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
15/2022/TT-BGDĐT 08/11/2022 Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
14/2022/TT-BGDĐT 10/10/2022 Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
14/2022/TT-BGDĐT 10/10/2022 Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
13/2022/TT-BGDĐT 03/08/2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
12/2022/TT-BGDĐT 26/07/2022 Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
11/2022/TT-BGDĐT 26/07/2022 Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
10/2022/TT-BGDĐT 12/07/2022 Quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ
08/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Tổng cộng316
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị