Phú Lộc: Hiệu quả bước đầu từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại (TN&TKQHĐ) tại UBND cấp xã có mục tiêu là hướng đến hoàn thành tốt và nâng cao chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính, có chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính của địa phương. Tại huyện Phú Lộc, sau khi đưa vào hoạt động đến nay, các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với phương châm “Thân thiện, đơn giản, đúng ...