Văn bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
05/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
02/2022/TT-BKHĐT 14/02/2022 Hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
09/2021/TT-BKHĐT 16/11/2021 Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
06/2021/TT-BKHĐT 30/09/2021 Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu
05/2021/TT-BKHĐT 17/08/2021 Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
03/2021/TT-BKHĐT 09/04/2021 Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
01/2021/TT-BKHĐT 16/03/2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
102/QĐ-BKHĐT 21/01/2021 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
14/2020/TT-BKHĐT 31/12/2020 Hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
12/2020/TT-BKHĐT 28/12/2020 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
09/2020/TT-BKHĐT 27/11/2020 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
08/2020/TT-BKHĐT 13/11/2020 Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
07/2020/TT-BKHĐT 30/09/2020 Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
05/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
03/2020/TT-BKHĐT 31/03/2020 Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước
02/2020/TT-BKHĐT 23/03/2020 Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam
01/2020/TT-BKHĐT 19/02/2020 Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
10/2019/TT-BKHĐT 30/07/2019 Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
05/2019/TT-BKHĐT 29/03/2019 Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
04/2019/TT-BKHĐT 25/01/2019 V.v quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019 V.v quy định Bộ tiêu chí thống kê phát triển bền vững của VN
02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 V.v sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
09/2018/TT-BKHĐT 28/12/2018 V.v hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
08/2018/TT-BKHĐT 27/12/2018 V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của TT liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý NN của BKHĐT
06/2018/TT-BKHĐT 11/12/2018 V.v ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN
05/2018/TT-BKHĐT 10/12/2018 V.v quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
04/2018/TT-BKHĐT 06/12/2018 V.v hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
03/2018/TT-BKHĐT 17/10/2018 V.v hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
913/QĐ-BKHĐT 22/06/2018 V.v đính chính TT 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018 của BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của QĐ 38/2016/QĐ-TTg
Tổng cộng98
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị