Văn bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
03/2020/TT-BKHĐT 31/03/2020 Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước
02/2020/TT-BKHĐT 23/03/2020 Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam
01/2020/TT-BKHĐT 19/02/2020 Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
10/2019/TT-BKHĐT 30/07/2019 Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
05/2019/TT-BKHĐT 29/03/2019 Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
04/2019/TT-BKHĐT 25/01/2019 V.v quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019 V.v quy định Bộ tiêu chí thống kê phát triển bền vững của VN
02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 V.v sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
09/2018/TT-BKHĐT 28/12/2018 V.v hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
08/2018/TT-BKHĐT 27/12/2018 V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của TT liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý NN của BKHĐT
06/2018/TT-BKHĐT 11/12/2018 V.v ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN
05/2018/TT-BKHĐT 10/12/2018 V.v quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
04/2018/TT-BKHĐT 06/12/2018 V.v hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
03/2018/TT-BKHĐT 17/10/2018 V.v hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
913/QĐ-BKHĐT 22/06/2018 V.v đính chính TT 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018 của BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của QĐ 38/2016/QĐ-TTg
02/2018/TT-BKHĐT 14/05/2018 V.v hướng dẫn thực hiện một số nội dung QĐ 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của TTgCP
01/2018/TT-BKHĐT 30/03/2018 V.v ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận chuyển chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
38/QĐ-BKHĐT 11/01/2018 V.v đính chính Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018
07/2017/TT-BKHĐT 14/12/2017 Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
06/2017/TT-BKHĐT 05/12/2017 V/v quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
05/2017/TT-BKHĐT 30/11/2017 V/v ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KHĐT và thống kê
04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 V/v quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
03/2017/TT-BKHĐT 25/04/2017 V/v quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện KH đầu tư công
02/2017/TT-BKHĐT 18/04/2017 V/V hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký DN đối với nhà đầu tư NN
01/2017/TT-BKHĐT 14/02/2017 V/v hướng dẫn quy trình lập quy hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG
16/2016/TT-BKHĐT 16/12/2016 V/V hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
14/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 V/V quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
13/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 V/V quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành, hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn NN
15/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 V/V hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Tổng cộng84
|< < 1 2 3 > >|
Hiển thị