Văn bản do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
63/QĐ-TTCP 26/02/2018 Phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017"
48/QĐ-TTCP 06/02/2018 V/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực
01/2017/TTCP 10/04/2017 V/v quy định xét tặng KN chương Vì sự nghiệp Thanh tra
426/QĐ-TTCP 28/02/2017 V/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý NN của Thanh tra CP năm 2016
03/2016/TT-TTCP 29/12/2016 V/v quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
06/2015/TT-TTCP 21/10/2015 Quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
05/2015/TT-TTCP 10/09/2015 Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
03/2015/TT-TTCP 20/05/2015 Quy định xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra NN
09/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó chánh thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Về việc quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, Kế hoạch thanh tra
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch Tài sản, thu nhập
07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Về việc quy định quy trình giải quyết Khiếu nại hành chính
06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 Quy định quy trình giải quyết tố cáo
03/2013/TT-TTCP 10/06/2013 Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 về việc quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
02/2012/TT-TTCP 13/07/2012 V/V quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của PL về phòng, chống tham nhũng
01/2012/TT-TTCP 09/04/2012 V/v quy định mẫu và việc quản lý sử dụng Thẻ Thanh tra
11/2011/TT-TTCP 09/11/2011 về việc quy định tiêu chí định hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
10/2011/TT-TTCP 27/09/2011 Về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra
09/2011/TT-TTCP 12/09/2011 Về việc quy định tiêu chuẩn chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
07/2011/TT-TTCP 28/07/2011 Hướng dẫn quy trình tiếp công dân
1825/2008/QĐ-TTCP 29/08/2008 Về việc ban hành Quy chế về hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ
2442/2007/TT-TTCP 13/11/2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
2313/2007/TT-TTCP 26/10/2007 Hướng dẫn mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra
2278/2007/QĐ-TTCP 24/10/2007 Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
Tổng cộng26
|< < 1 > >|
Hiển thị