Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh - Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Bản chính
Văn bản đề nghị sáp nhập, chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Bản chính
Có một trong các loại giấy tờ tương ứng sau đây: Bản chính
Hợp đồng sáp nhập do người đại diện theo pháp luật của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên quan soạn thảo. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp nhận sáp nhập; Tên, địa chỉ trụ sở chính của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị sáp nhập; Thủ tục và điều kiện sáp nhập; Phương án sử dụng lao động; Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị sáp nhập; Thành phần vốn góp của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp nhận sáp nhập; Thời hạn thực hiện sáp nhập. Bản chính
Quyết định chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được chủ sở hữu cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua. Quyết định chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và phải có các nội dung sau đây: Tên, địa điểm của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách; Tên và địa điểm của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp sẽ thành lập; Nguyên tắc và thủ tục chia, tách tài sản; Phương án sử dụng lao động; Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách sang trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp mới thành lập; Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách. Thời hạn thực hiện chia, tách trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Bản chính
Quyết định chia, tách phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt. Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không