Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toán
Lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 Lê lai, TP. Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0

- Bộ, ngành, UBND tỉnh lập điều chỉnh dự án

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định điều chỉnh dự án.

- Người có thẩm quyền phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án của chủ đầu tư Bản chính
2. Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án của chủ đầu tư Bản chính
3. Chủ trương cho phép điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền Bản chính
4. Quyết định phê duyệt dự án cũ Bản chính
5. Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 5

Không