Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
9/01/2019 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
16/01/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Huyện Phú Lộc
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/02/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
27/02/2019 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Huyện Quảng Điền
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
13/03/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
27/03/2019 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Thị xã Hương Trà
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
10/04/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
17/04/2019 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Huyện Nam Đông
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
8/05/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
22/05/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Huyện Phong Điền
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
4/06/2019 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
19/06/2019 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Huyện A Lưới
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
3/07/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
17/07/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Huyện Quảng Điền
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
7/08/2019 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
21/08/2019 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Thị xã Hương Thuỷ
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
11/09/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
18/09/2019 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Huyện Phong Điền
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
2/10/2019 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
16/10/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Huyện Phú Vang
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
6/11/2019 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
13/11/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Huyện Phú Lộc
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
4/12/2019 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
18/12/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Thị xã Hương Trà
Xuất file