Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/01/2020 - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
21/01/2020 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Huyện Phú Vang
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
12/02/2020 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
26/02/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Huyện Quảng Điền
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
11/03/2020 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
25/03/2020 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Huyện Phú Lộc
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/04/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
29/04/2020 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Thị xã Hương Trà
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
13/05/2020 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
27/05/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Huyện Nam Đông
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
10/06/2020 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
24/06/2020 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Huyện A Lưới
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Xuất file