Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
9/01/2019 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
16/01/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Huyện Phú Lộc
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/02/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
27/02/2019 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Huyện Quảng Điền
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
13/03/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
27/03/2019 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Thị xã Hương Trà
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
10/04/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
17/04/2019 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Huyện Nam Đông
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
8/05/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
22/05/2019 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Huyện Phong Điền
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
4/06/2019 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
19/06/2019 Phó Chủ tịch - Phan Thiên Định Huyện A Lưới
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Xuất file