Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có muc đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinhh doanh dịch vụ trong phạm vu bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT kèm báo cáo kết quả thẩm định Bản chính
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Theo mẫu 1 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011, bản chính); Bản chính
Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép Bản chính
Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Bản chính
Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi Bản chính
Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi Bản chính
Dự thảo Giấy phép có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản sao
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không