Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
Lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 Lê lai, TP. Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1. Tờ trình đề nghị chia, tách công ty TNHH một thành viên Bản chính
2. Đề án tổ chức lại công ty TNHH một thành viên (có các nội dung chủ yếu được quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 172/2015/NĐ-CP) Bản chính
3. Báo cáo tài chính năm trước liền kề của công ty đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý gần nhất thời điểm chia, tách Bản chính
4. Dự thảo Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới; Bản chính
5. Các tài liệu khác có liên quan đến việc chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Bản sao có chứng thực

Số lượng bộ hồ sơ: 5

Không