Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học xã hội nhân văn

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hoá - du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị 2023 - 2023 Khoa học xã hội nhân văn Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
2 2021.012 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp, hướng bảo tồn sơn truyền thống trong nghệ thuật trang trí di tích thời Nguyễn ở Huế. 2021 - 2021 Khoa học xã hội nhân văn Trường Đại học Nghệ thuật Huế
3 2021.002 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Khoa học xã hội nhân văn Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
4 2009-002 Phân loại, đánh giá giá trị và thí điểm trưng bày các sản phẩm văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc ít người ở huyện A Lưới. 2009 - 2009 Khoa học xã hội nhân văn UBND huyện A Lưới
5 2012-012 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 - 2013 Khoa học xã hội nhân văn Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
6 2009-001 Địa chí Thừa Thiên Huế, phần Văn hóa 2009 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
7 2012-002 Nghiên cứu xây dựng mô hình làng nghề truyền thống xã Phú Mậu phục vụ du lịch 2012 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Trường Đại học Nghệ thuật Huế
8 2013-018 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2013 - 2014 Khoa học xã hội nhân văn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
9 2013-009 Nghiên cứu bổ sung và phân bổ ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
10 2015-015 Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Hội Nữ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng18   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối