Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2010-015 Đánh giá thực trạng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Kế hoạch và Đầu tư Đại học Đà Nẵng
Tổng cộng1