Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Cấp Hợp tác

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2020.006 Khảo sát, đánh giá, phát triển nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Kỹ thuật Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tổng cộng1