Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Cấp Cơ sở

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2017-007 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2019 Tổ chức - Hành chính Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
2 2009-002 Phân loại, đánh giá giá trị và thí điểm trưng bày các sản phẩm văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc ít người ở huyện A Lưới. 2009 - 2009 Khoa học xã hội nhân văn UBND huyện A Lưới
3 2013-018 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2013 - 2014 Khoa học xã hội nhân văn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
4 2013-011 Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý đối với Hội đoàn Công giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2013 - 2014 Xã hội Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
5 2015-016 Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải zèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Công nghiệp - Thương mại Ủy ban nhân dân huyện A Lưới
6 2015-015 Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Hội Nữ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế
7 2013-007 Xây dựng thí điểm mô hình thống nhất tổ chức, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2013 Tổ chức - Hành chính Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
8 2017-006 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2018 Tổ chức - Hành chính Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
9 2016-001 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2016 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
10 2016-007 Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.. 2016 - 2018 Khoa học Nông nghiệp UBND thị xã Hương Trà
Tổng cộng13   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối