Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2015 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2015-015

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Hội Nữ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được mức độ tham gia của cộng đồng trong các hoạt động du lịch văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các yếu tố tác động.

- Đề xuất được các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động du lịch văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2015 - 2018
  Bản in]