Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2016

Tên đề tài, dự án:
Địa chí Thừa Thiên Huế, phần Văn hóa

- Mã số: 2009-001

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_DiaChiTTHuePhanVanHoa.docx
  • BCKQADTK_DiaChiTTHuePhanVanHoa.docx
Mục tiêu định hướng:

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2016
  Bản in]