Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2016

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu bổ sung và phân bổ ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2013-009

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_NganHangTenDuongPho.docx
  • BCKQADTK_NganHangTenDuongPho.docx
Mục tiêu định hướng:

+ Ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng được bổ sung, cập nhật phục vụ cho việc đặt tên, đổi tên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Đề xuất tiêu chí và danh mục phân bổ quỹ mục từ tên đường phố, công trình công cộng cho các huyện, thị xã, thành phố.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Ngân hàng dữ liệu về tên đường phố và công trình công cộng được bổ sung.

+ Báo cáo khoa học (bao gồm tiêu chí và danh mục phân bổ quỹ mục từ tên đường phố, công trình công cộng cho các huyện, thị xã, thành phố).

+ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2016
  Bản in]