Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2012-012

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Văn hóa

- Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

- Mục tiêu định hướng:

+ Đánh giá được điều kiện cần và đủ để phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Đề xuất được định hướng quy hoạch và giải pháp phát triển khả thi loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Tổ chức triển khai 01 mô hình thí điểm với các sản phẩm dịch vụ du lịch cụ thể.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Sơ đồ chỉ dẫn các điểm du lịch văn hóa tâm linh ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ 01 mô hình thí điểm du lịch văn hóa tâm linh.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: năm 2012-2013.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2013
  Bản in]