Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2023 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hoá - du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2623-QD-UBND-2023-PL4_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hoá - du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng được Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch.

- Đề xuất giải pháp, chính sách phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hoá - du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết quả:

- Báo cáo đánh giá thực trạng nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hoá - du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay.

- Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch.

- Báo cáo đề xuất giải pháp, chính sách phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hoá - du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2023 - 2023
  Bản in]