Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2021.002

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Có được danh mục các lễ hội tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế.

- Đề xuất được các giải pháp bảo tồn, quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế.

Kết quả:

- Bộ phiếu điều tra, khảo sát.

- Danh mục các lễ hội tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế.

- Cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế được tích hợp trên nền GIS Hue (các nghệ nhân, quy trình thực hành lễ hội, công trình kiến trúc, hiện vật và không gian văn hóa liên quan).

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn, quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế.

- Biên soạn và xuất bản 1 cuốn sách về lễ hội ở Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]