Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2009

Tên đề tài, dự án:
Phân loại, đánh giá giá trị và thí điểm trưng bày các sản phẩm văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc ít người ở huyện A Lưới.

- Mã số: 2009-002

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện A Lưới

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Phân loại, đánh giá được giá trị các sản phẩm văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc ít người ở huyện A Lưới.

- Có được bộ hồ sơ khoa học của các sản phẩm văn hóa vật thể.

- Có mô hình thí điểm trưng bày.

Kết quả:

- Hồ sơ khoa học của các hiện vật.

- Mô hình trưng bày thí điểm.

- Báo cáo khoa học (bao gồm thuyết minh trưng bày).

- Ít nhất 01 bài báo khoa học đăng trên bản tin khoa học công nghệ.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2009
  Bản in]