Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2013-019 Nghiên cứu chuyển đổi và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh 2013 - 2015 Thông tin - Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
2 2013-005 Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý đối tượng sưu tra trên địa bàn thành phố Huế 2013 - 2013 Thông tin - Truyền thông Công an thành phố Huế
3 2014-023 Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế 2014 - 2016 Thông tin - Truyền thông Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Bền vững tại Huế
4 2014-002 Nghiên cứu và xây dựng mô hình công sở điện tử, chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2014 - 2017 Thông tin - Truyền thông Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
5 2016-011 Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue. 2016 - 2018 Thông tin - Truyền thông Trung tâm Thông tin Dữ liệu Điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
6 2017-010 Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền điện tử di động (mOffice) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2018 Thông tin - Truyền thông Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng6