Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Cấp Trung ương

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2022.05 Dự án “Ứng dụng công nghệ vi sinh và quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng mô hình canh tác rau hữu cơ quy mô trang trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế” 2022 - 2023 Khoa học Nông nghiệp
2 2018.025 Số hóa, lưu trữ và phổ biến kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015 2018 - 2018 Khoa học Công nghệ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ TTH
3 2012-017 Tuyên truyền, phố biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Công nghệ Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ
4 2012-014 Xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm hữu cơ và sinh học để sản xuất lúa chất lượng cao tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 - 2013 Khoa học Công nghệ Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà
5 2012-008 Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học MICROMIC-3 để xử lý bèo tây, rơm rạ, rác thải và các phụ, phế phẩm nông nghiệp khác thành phân bón hữu cơ sinh học tại tỉnh TTH (Đã nghiệm thu) 2012 - 2013 Khoa học Công nghệ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
6 2012-006 Ứng dụng kỹ thuật phù hợp xây dựng mô hình ương giống tại chỗ và nuôi xen ghép các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Công nghệ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Vang
7 2013-010 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gia trại lợn nái lai F1 và lợn thương phẩm ¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2015 Khoa học Công nghệ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
8 2014-023 Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế 2014 - 2016 Thông tin - Truyền thông Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Bền vững tại Huế
9 2017-002 Nghiên cứu đặc điểm của các loài bướm ở tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng quy trình nhân nuôi. 2017 - 2018 Khoa học Tự nhiên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
10 2016-013 Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp khai thác bền vững loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2016 - 2018 Khoa học Công nghệ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
Tổng cộng12   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối