Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2016

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu xây dựng mô hình làng nghề truyền thống xã Phú Mậu phục vụ du lịch

- Mã số: 2012-002

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nghệ thuật Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_PhuMauPhucVuDuLich.docx
  • BCKQADTK_PhuMauPhucVuDuLich.docx
Mục tiêu định hướng:

+ Có được cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất các giải pháp phát triển, đa dạng hóa sản phẩm mang đặc trưng của làng nghề xã Phú Mậu (tranh làng Sình, hoa giấy Thanh Tiên).

+ Xây dựng được mô hình làng nghề truyền thống phục vụ du lịch.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Mô hình làng nghề truyền thống xã Phú Mậu phục vụ du lịch.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2016
  Bản in]