Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/01/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
25/02/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
18/03/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/04/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/05/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
17/06/2021 - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/07/2021 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
19/08/2021 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
16/09/2021 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/10/2021 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
18/11/2021 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
16/12/2021 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Xuất file