Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/01/2020 - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
21/01/2020 - Phan Thiên Định Huyện Phú Vang
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
12/02/2020 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
26/02/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Huyện Quảng Điền
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
11/03/2020 - Phan Thiên Định Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
25/03/2020 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Huyện Phú Lộc
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/04/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
29/04/2020 - Phan Thiên Định Thị xã Hương Trà
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
13/05/2020 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
27/05/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Huyện Nam Đông
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
10/06/2020 - Phan Thiên Định Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
24/06/2020 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Huyện A Lưới
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
17/07/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
27/08/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
24/09/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
29/10/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
19/11/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
24/12/2020 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Xuất file