Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
5/01/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
9/02/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
23/02/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
9/03/2023 Phó Chủ tịch Thường trực - Nguyễn Thanh Bình Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
23/03/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
6/04/2023 Phó Chủ tịch - Phan Quý Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
20/04/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
11/05/2023 Phó Chủ tịch - Hoàng Hải Minh Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
25/05/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
8/06/2023 Phó Chủ tịch Thường trực - Nguyễn Thanh Bình Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
21/06/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
6/07/2023 Phó Chủ tịch - Phan Quý Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
20/07/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
10/08/2023 Phó Chủ tịch - Hoàng Hải Minh Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
24/08/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
7/09/2023 Phó Chủ tịch Thường trực - Nguyễn Thanh Bình Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
21/09/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
5/10/2023 Phó Chủ tịch - Phan Quý Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
19/10/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
9/11/2023 Phó Chủ tịch - Hoàng Hải Minh Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
23/11/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
7/12/2023 Phó Chủ tịch Thường trực - Nguyễn Thanh Bình Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
21/12/2023 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Xuất file