Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2023 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu và số hóa về hệ thống hoa văn, họa tiết trang trí trên kiến trúc, hiện vật cung đình Triều Nguyễn

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2623-QD-UBND-2023-PL4_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

Có được cơ sở dữ liệu về hệ thống hoa văn, họa tiết trang trí cung đình trên kiến trúc, hiện vật cung đình Triều Nguyễn phục vụ cho công tác lưu trữ, bảo tồn di tích và phát triển du lịch.

 

Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ tài liệu số hoá hệ thống hoa văn, hoạ tiết trang trí trên kiến trúc, hiện vật cung trình triều Nguyễn (dạng hình học, chữ Hán, đồ vật, ….)

- Cơ sở dữ liệu về hệ thống hoa văn, họa tiết trang trí cung đình trên kiến trúc, hiện vật cung đình Triều Nguyễn phục vụ cho công tác lưu trữ, bảo tồn di tích và phát triển du lịch.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2023 - 2023
  Bản in]