Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2023 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu trang trí trên lễ phục cung đình Triều Nguyễn (1802 – 1945)

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2623-QD-UBND-2023-PL4_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

- Làm rõ được giá trị và ý nghĩa của từng hoa văn, họa tiết trang trí trên lễ phục cung đình triều Nguyễn (1802-1945) .

- Phục hồi nguyên trạng những trang phục cung đình Nguyễn (1802-1945) phục vụ cho việc bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể thông qua các lễ hội cung đình.

 

Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo về giá trị và ý nghĩa của từng hoa văn, họa tiết trang trí trên lễ phục cung đình triều Nguyễn (1802-1945).

- Trang phục cung đình Nguyễn (1802-1945) được phục hồi nguyên trạng để phục vụ cho việc bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể thông qua các lễ hội cung đình.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn trang trí trên lễ phục cung đình Triều Nguyễn (1802-1945).

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2023 - 2023
  Bản in]