Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2023 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Khảo sát hiện trạng và nghiên cứu mô hình phát triển du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2623-QD-UBND-2023-PL4_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được hiện trạng hạ tầng bến thuyền, tuyến du lịch đường thủy, phương tiện giao thông đường thủy và doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ đường thủy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Lựa chọn và đề xuất được mô hình phát triển du lịch đường thủy từ kinh nghiệm trong nước và nước ngoài phù hợp điều kiện tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được mô hình quản lý thông tin mạng lưới bến thuyền và dịch vụ hỗ trợ phát triển du lịch đường thủy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng mô hình và đề xuất hình thành 01-02 tuyến du lịch đường sông kết nối các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Huế.

 

Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo đánh giá được hiện trạng hạ tầng bến thuyền, tuyến du lịch đường thủy, phương tiện giao thông đường thủy và doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ đường thủy trên địa bàn thành phố Huế.

- Báo cáo đề xuất các mô hình dịch vụ phát triển du lịch đường thủy phù hợp điều kiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bản đồ GIS và 3D online mạng lưới bến thuyền và tuyến du lịch phù hợp điều kiện tự nhiên và lịch sử văn hóa phục vụ công tác quản lý, xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch đường thủy.

- Đề xuất 01-02 tuyến du lịch đường thủy kết nối các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Huế thí điểm khai thác có tính khả thi để có thể đề xuất vận hành thực tế sau khi được các cơ quan chức năng cấp phép.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2023 - 2023
  Bản in]