Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2023 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dâu Truồi trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2623-QD-UBND-2023-PL4_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng về trồng, chăm sóc, bảo quản, chế biến, tiêu thụ dâu Truồi tại huyện Phú lộc.

- Xây dựng đươc dữ liệu về đặc điểm nông sinh học, giá trị và tiềm năng phát triển của nguồn gen dâu Truồi và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển phù hợp tại huyện Phú Lộc.

- Tuyển chọn được ít nhất 05 cây đầu dòng.

- Xây dựng được vườn ươm nhân giống.

- Xây dựng và hoàn thiện được quy trình sản xuất cây giống, quy trình canh tác và thu hoạch, bảo quản, chế biến dâu Truồi.

- Xây dựng được 01 mô hình trồng mới, quy mô khoảng 1000 - 5000 m2.

- Xây dựng được 02 mô hình thâm canh vườn cây có sẵn, quy mô 1000 -5000 m2.

 

Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo đánh giá thực trạng về trồng, chăm sóc, bảo quản, chế biến, tiêu thụ dâu Truồi tại huyện Phú Lộc.

- Bản mô tả đặc điểm nông sinh học, giá trị, tiềm năng phát triển của nguồn gen dâu Truồi.

- Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển phù hợp tại huyện Phú Lộc.

- 05-10 cây đầu dòng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.

- Vườn ươm nhân giống diện tích diện tích 200-300m2, công suất 3.000-5.000 cây giống/năm.

- 01 mô hình trồng mới, quy mô 1000 - 5000 m2, tỷ lệ sống tối thiểu 90%; cây sinh trưởng, phát triển tốt.

- Xây dựng được 02 mô hình thâm canh vườn cây có sẵn, quy mô 1000 -5000 m2/mô hình, hiệu quả kinh tế cao hơn 15% so với bình quân đại trà.

- 02 mô hình thâm canh vườn cây có sẵn, quy mô 01-02 ha, hiệu quả kinh tế cao hơn 15% so với bình quân đại trà.

- 03 quy trình: ((1) Quy trình nhân giống cây dâu Truồi; (2) Quy trình trồng mới và chăm sóc cây dâu Truồi; (3) Quy trình thâm canh và cải tạo vườn dâu Truồi; (4) Quy trình thu hoạch, sở chế, bảo quản và chế biến dâu Truồi.

- 01-02 sản phẩm từ cây dâu Truồi.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2023 - 2023
  Bản in]