Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2023 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Phát triển dược liệu dưới tán rừng gắn với sinh kế và bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2623-QD-UBND-2023-PL4_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng trồng, chăm sóc, thu hoạch và tình hình tiêu thụ, sản xuất các loài cây dược liệu dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chuyển giao công nghệ trồng, chăm sóc, thu hoạch 03 - 05 loài cây dược liệu phù hợp để phát triển dược liệu dưới tán rừng ở Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được mô hình trồng dược liệu bản địa được lựa chọn dưới tán rừng gắn tự nhiên góp phần cải thiện sinh kế gắn với bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đề xuất các giải pháp nhân rộng mô hình theo hướng liên kết chuỗi giá trị.

 

Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo thực trạng trồng, chăm sóc, thu hoạch và tình hình tiêu thụ, sản xuất các loài cây dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch 03-05 loài cây dược liệu phù hợp để phát triển dược liệu dưới tán rừng ở Thừa Thiên Huế.

- Mô hình trồng 03-05 loài dược liệu bản địa được lựa chọn dưới tán rừng tự nhiên góp phần cải thiện sinh kế gắn với bảo vệ tài nguyên rừng (quy mô 01-02 ha/loài).

- Dự thảo Chương trình phát triển chuỗi giá trị dược liệu đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2023 - 2023
  Bản in]