Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2023 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Nhà rường Huế” cho sản phẩm nhà rường của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2623-QD-UBND-2023-PL4_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

- Xác định được giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch và thực trạng khai thác thương mại sản phẩm Nhà rường Huế.

- Xác lập được quyền sở hữu công nghiệp cho điểm đến du lịch “Nhà rường Huế ” dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận.

- Xây dựng được hệ thống văn bản, công cụ quản lý, khai thác phát triển sản phẩm “Nhà rường Huế”.

- Mô hình tổ chức quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận được thiết lập và triển khai vận hành trên thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo thực trạng khai thác giá trị thương mại sản phẩm Nhà rường Huế.

- Báo cáo về giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của “Nhà rường Huế”.

- Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến “Nhà rường Huế” được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ.

- Hệ thống văn bản về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến “Nhà rường Huế” được ban hành.

- Hệ thống nhận diện, công cụ, phương tiện quảng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận Nhà rường Huế.

- Mô hình tổ chức quản lý, khai thác Nhãn hiệu chứng nhận Nhà rường Huế đi vào hoạt động trên thực tế có hiệu quả;

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2023 - 2023
  Bản in]