Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ và tính toán xác định hành lang thoát lũ hạ lưu trên hệ thống các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.020

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được diễn biến lũ, hiện trạng thoát lũ các sông chính và tác động đến môi trường, kinh tế - xã hội của vùng hạ lưu.

- Tính toán và xác định  hành lang thoát lũ, chỉ giới thoát lũ trên lưu vực các sông chính.

- Đề xuất giải pháp thoát lũ và cơ sở pháp lý để quản lý tuyến thoát lũ, phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội, ứng phó, phòng chống thiên tai vùng hạ lưu.

Kết quả:

- Báo cáo  bộ cơ sở dữ liệu và báo cáo về các đặc trưng, đặc điểm của bão, lũ, ngập lụt vùng nghiên cứu.

- Hồ sơ xác định vị trí trạm quan trắc, xây dựng cấp báo động lũ trên các sông chính.

- Bản đồ nguy cơ ngập lụt theo các cấp báo động lũ, theo các tần suất lũ thiết kế khu vực hạ lưu, tỷ lệ 1:50.000 tích hợp trên GISHue;

- Bộ hồ sơ kỹ thuật trình UBND tỉnh ra quyết định quy định cấp báo động lũ (Dự thảo Quyết định ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]