Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2015

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gia trại lợn nái lai F1 và lợn thương phẩm ¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2013-010

- Cấp: Trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gia trại lợn nái lai F1 và lợn thương phẩm ¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chương trình: Chương trình NTMN của Bộ Khoa học và Công nghệ “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015” bắt đầu thực hiện từ năm 2013.

- Cấp quản lý: cấp trung ương, ủy quyền địa phương quản lý.

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền

- Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2015

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2015
  Bản in]