Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2010

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chế biến, bảo quản kiệu tại Hương Chữ, huyện Hương Trà

- Mã số: TTH.2009-KC.03CS

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Hợp tác xã Nông nghiệp La Chữ, huyện Hương Trà

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chế biến, bảo quản kiệu tại Hương Chữ, huyện Hương Trà.

- Mã số: TTH.2009-KC.03CS

- Cấp quản lý: Tỉnh ủy quyền địa phương quản lý

- Lĩnh vực: Nông nghiệp

- Đơn vị chủ trì: Hợp tác xã Nông nghiệp La Chữ, huyện Hương Trà.

- Mục tiêu định hướng: Xây dựng thành công mô hình chế biến, bảo quản kiệu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và có khả năng nhân rộng.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Sản phẩm kiệu đóng gói và dưa kiệu.

+ 01 mô hình chế biến, bảo quản kiệu.

+ Báo cáo khoa học (bao gồm quy trình kỹ thuật chế biến, bảo quản).

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên bản tin khoa học công nghệ.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2010
  Bản in]