Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2018 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2018-006

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

Xây dựng thành công mô hình sản xuất và ứng dụng COS nhằm hạn chế dịch bệnh trong chăn nuôi gà ở quy mô trang trại.

Kết quả:

- 01 mô hình sản xuất COS với quy mô 500l/mẻ.

- Mô hình ứng dụng COS tại 03 - 05 trang trại có quy mô chăn nuôi ≥ 2000 con/trang trại.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2018 - 2018
  Bản in]