Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2012

Tên đề tài, dự án:
Thử nghiệm mô hình nuôi thuỷ sản nước ngọt có hiệu quả kinh tế ở hồ Hoà Mỹ, huyện Phong Điền

- Mã số: 2010-008

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Thử nghiệm mô hình nuôi thuỷ sản nước ngọt có hiệu quả kinh tế ở hồ Hoà Mỹ, huyện Phong Điền.

- Mã số: TTH.2010-KC.06

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Nông nghiệp

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

- Mục tiêu định hướng: Xác định được mô hình nuôi một số đối tượng thuỷ sản nước ngọt có hiệu quả kinh tế và có khả năng phát triển ở các hồ chứa.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Cá thương phẩm.

+ 02 mô hình thử nghiệm ở hồ Truồi và hồ Hòa Mỹ.

+ Báo cáo khoa học (bao gồm quy trình kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt ở hồ chứa).

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

             - Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2012
Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2012
  Bản in]