Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2010

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

- Mã số: 2010-010

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tư vấn và Phát triển Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Mã số: TTH.2010-KX.16

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tư vấn và Phát triển Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mục tiêu định hướng: Có được bộ tài liệu được biên soạn phù hợp với địa phương.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Bộ tài liệu được biên soạn.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

- Thời gian thực hiện: năm 2010

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2010
  Bản in]