Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2011

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu đánh giá các điều kiện phát triển công nghệ cao và đề xuất mô hình khu công nghệ cao tại Thừa Thiên Huế

- Mã số: TTH.2009-KX.09

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu đánh giá các điều kiện phát triển công nghệ cao và đề xuất mô hình khu công nghệ cao tại Thừa Thiên Huế.

- Mã số: TTH.2009-KX.09

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công nghiệp

- Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Mục tiêu định hướng:

+ Đánh giá và xác định được các điều kiện để phát triển công nghệ cao.

+ Đề xuất được mô hình phát triển khu công nghệ cao cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

- Thời gian thực hiện: năm 2009 - 2011

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2011
  Bản in]